Στερέωση Βύσματα

Μηχανική Στερέωση Με Βύσματα

Η τοποθέτηση των βυσμάτων γίνεται 2 ημέρες μετά την επικόλληση των πλακών πολυστερίνης προκείμενου το κονίαμα να έχει σκληρυνθεί επαρκώς.

Αρχικά η πολυστερίνη φρεζάρεται με πλαστική ή μεταλλική φρέζα. Τα βύσματα τοποθετούνται με τη διάνοιξη οπής με τη χρήση τρυπανιού διαμέτρου που καθορίζεται από τη διάμετρο του βύσματος . Στη συνέχεια καρφώνονται με κρουστικό δράπανο.

Τα βύσματα πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία όπου στο πίσω μέρος τους η πολυστερίνη έχει υλικό συγκόλλησης GNK 10G . Τοποθετούνται με κατανάλωση 4-6 τμχ/m², σε κατασκευές χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και καταπονήσεις λόγω ανεμοπιέσεων. Σε κτίρια ειδικών απαιτήσεων οι θέσεις εφαρμογής των βυσμάτων και η πυκνότητα τους καθορίζεται έπειτα από συγκεκριμένη μελέτη που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του έργου και της περιοχής.

Το διάκενο μεταξύ της κεφαλής του βύσματος και της τελικής επιφάνειας της πολυστερίνης καλύπτεται με TAΠΕΣ VITEXTHERM WHITE ή TAΠΕΣ VITEXTHERM GRAPHITE η οποία επικολλείται με κόλλα GNK 10G ή αφρό πολυουρεθάνης GNK FOAM προκειμένου να αποφευχθούν οι θερμογέφυρες.

Το μήκος αγκύρωσης καθορίζεται από το είδος της κατασκευής (νέα ή υφιστάμενη) και το πάχος του θερμομονωτικού υλικού. Το απαιτούμενο μήκος του βύσματος προκύπτει από τον τύπο: Lβ >= Leps + Lk + Lυφ + Lmin

Όπου:

  • Lβ= Μήκος βύσματος
  • Leps= Πάχος μόνωσης
  • Lk= Πάχος κονιάματος GNK 10G (συνήθως 1-2cm)
  • Lυφ= Πάχος υπάρχοντος σοβά
  • Lmin= Ελάχιστο βάθος στερέωσης (3,5 cm)

π.χ. Για 5cm πάχος διογκωμένης πολυστερίνης σε υφιστάμενο σοβά 2cm:

  • Lβ >= Leps + Lk + Lυφ + Lmin <=>
  • Lβ >= 5 + 1 + 2 + 3,5 <=>
  • Lβ >= 11,5 cm

Συνεπώς επιθυμητό βύσμα: VITEXTHERM PL 130

Δεν βρέθηκε κανένα προϊόν που να ταιριάζει με την επιλογή σας.